دکتری علوم ارتباطات اجتماعی و رسانه از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
استاديار و عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
مؤلف ۱۰ کتاب ارزنده در حوزه رسانه و فضای مجازی
هدايت و داوری پایان‌نامه و رساله‌های کارشناسی ارشد و دکتری در حوزه علوم ارتباطات، رسانه و فرهنگ
مؤلف مقالات علمی – پژوهشی در حوزه رسانه و علوم ارتباطات
بيش از ۱۴ سال سابقه تدريس دانشگاهی در استان اصفهان