• نویسنده ، روزنامه نگار و متخصص علوم ارتباطات و اطلاعات
  • فرضیه پرداز روابط عمومی اثربخش و فراگیر(روابط عمومی زندگی)
  • مبدع سبک خبری برید(barid )
  • برگزیده چهارمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران و بیست و نهمین کنکور بین المللی روابط عمومی پاریس
  • مدیر مسوول فصلنامه علمی جامعه شناسی روابط عمومی
  • مدیرعامل خانه ارتباطات