متولد ١٦ فروردين ١٣٥٥ -تهران

كارشناس ارشد روانشناسي
مجري و گوينده صدا وسيما
مدرس فن بيان و سخنوري

١٦سال سابقه ي اجرا ي زنده ي تلويزيوني و راديويي در شبكه ي استاني اصفهان
شبكه ٣،شبكه ٢ و شبكه آموزش سيما

اجرا و سردبيري بيش از ٢٥٠٠ ساعت برنامه زنده ي تلويزيوني
اجرا بيش از ٥٠٠ سمينار و كنفرانس تخصصي در زمينه هاي مختلف در كشور

مدرس دوره هاي آموزشي فن بيان، سخنوري، ارتباط موثر و زبان بدن وكلاي دادگستري؛ مديران آموزش و پرورش؛ معاونين آموزشي؛ دبيران

مدرس دوره هاي گويندگي و اجراي تلويزيوني و سمينارها