• مدير روابط عمومي نظام مهندسي ساختمان
  • دبير شوراي اطلاع رساني روابط عمومي نظام مهندسي كشور
  • عضو هيات رييسه شوراي روابط عمومي استانداري مازندران
  • مدير روابط عمومي شهرداري ساري
  • نايب رييس روابط عمومي شهرداريهاي مازندران
  • كسب رتبه اول در جشنواره روابط عمومي هاي كشور
  • كسب رتبه اول در كنگره جهاني روابط عمومي هاي مسلمان
  • دانش اموخته ارتباطات