کمیته آموزش و پژوهش

آموزش و پژوهش مهمترین رویکرد توسعه  درهر جامعه است. در حقیقت یادگرفتن و یاددادن رسالتی است که باعث شکل گیری اندیشه های نو و خلاقانه در نهادها می شود. این رویکرد اصلی ترین رسالت دپارتمان ارتباطات و اطلاعات است. ما از طریق یاد دادن و یاد گرفتن دانش ارتباطات ، ایده پردازی را به مرحله بروز رویدادهای مثبت و اثربخش می رسانیم.

طرح فرضیات جدید و ایده های خلاقانه و غنی سازی این دانش هدفی دیگر این کمیته می باشد