تفاوت میان “اعتبار” و “وجهه”

/
تفاوت میان “اعتبار” و “وجهه” در بازار عامل بسیار مهمی وجود دا…